Essay Tungkol Kay Kaibigan

Tags: Critical Thinking ExampleWriting Literary EssayFormat Of Review Of LiteratureResearch Aptitude Test PaperChemical Equation For PhotsynthesisComponents Of Research ProposalRationale Of Research Paper

Ipakita mo ang iyong pagmamahal at personal na interes.

At dapat na handa mong isakripisyo ang iyong panahon, kung kailangan.” (Lucas , 38) Dito, pinasisigla tayo ni Jesus na maging mapagbigay at huwag maging makasarili.

(Santiago ) Sa pagkakaibigan, mahalaga ang pakikinig.

Pero kung ikaw lagi ang nagsasalita, ipinadarama mong mas mahalaga ang opinyon mo kaysa sa opinyon nila.

Kohai: Then why do you see only the darkness in people? I am just a mere tool to satisfy your questions and you are a mere tool to listen to my answers. the Chachapoyas did not call themselves the Chachapoyas this name an invention by the Incas the history of the Chachapoyas recorded in ruins fragments of bowls tombs tucked in mountain cliffs ii.

The thought of me getting hurt does not bring tears to his eyes. Hindi lalalim ang tunay na pagkakaibigan kung walang komunikasyon.Kaya laging mag-usap tungkol sa mga bagay na gusto ninyo.Hindi perpekto ang mga kaibigan natin, pero ganoon din tayo.Kaya hindi tayo dapat umasang hindi sila magkakamali.Siyempre pa, pareho kayong dapat makadama ng gayong responsibilidad, at kailangan dito ang pagsisikap at pagsasakripisyo. Tanungin ang sarili, ‘Handa ko bang ibigay ang aking sarili, panahon, at anumang mayroon ako para sa kaibigan ko?’ Tandaan, para magkaroon ng mabuting kaibigan, Irene: “Ang pakikipagkaibigan ay parang pag-aalaga ng isang magandang garden. Una sa lahat, dapat ka munang maging isang mabuting kaibigan.Kaya makinig ka kapag nagsasabi sa iyo ng niloloob ang kaibigan mo.At huwag sasamâ ang loob mo kapag may itinawag-pansin siya sa iyo.Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng mabubuting kaibigan.Kung handa mong ibigay ang iyong sarili para sa mga kaibigan mo nang walang inaasahang kapalit, gugustuhin ka nilang maging kaibigan.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Kay Kaibigan

The Latest from zhivoe-slovo.ru ©